برای ارتباط با پایگاه خبری آب و انرژی از طریق زیر می‌توانید با ما در تماس باشید.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمد طاهری (taheri@wena.ir)

روابط عمومی: (info@wena.ir)